Kartlegging av foreldre-barn samspill i barnets tidlige leveår

Metoden Parent-Child Early Relational Assessment (PCERA eller ERA), på norsk kalt Kartlegging av tidlig foreldre-barn samspill (ERA) ble utviklet av Roseanne Clark, Wisconsin University of Medical School and Public Health, i USA, (Clark, 1985). Clark har revidert instrumentet flere ganger, senest i 2010, og denne versjonen vil etter planen foreligger på norsk i mars 2014. ERA er designet for å kartlegge kvaliteten av affekter og atferd i foreldre-barn samhandlinger (Clark, 1999). Instrumentet inneholder skårings skalaer for 65 variabler til kartlegging av samhandling i løpet av fire fem minutters videofilmet standardisert observasjon av foreldre og barn i spisesituasjon, strukturert oppgave, fri lek og kort atskillelse og gjenforening.

 

Hensikten med ERA er å fange opp barnets opplevelse av forelderen, forelderens opplevelse av barnet, affektive kjennetegn

og atferdsmønstre som hver av dem bringer med seg inn i samhandlingen, og kvaliteten, eller ”tonen” i forholdet mellom dem. Metodens design er laget spesielt med tanke på å kartlegge både kliniske observasjoner og observasjoner til bruk i forskning.  Den kartlegger på en systematisk måte atferdsmønstre og affektive kvaliteter som erfaringsmessig har vist seg å være av betydning for utvikling av relasjonsforstyrrelser og psykopatologi hos barnet.

 

ERA kartlegger foreldre-barn samhandlingen på en måte som får fram områder som det er knyttet bekymring til, og områder som viser styrke. Bekymringen kan være knyttet til forelder, barn eller dyaden (begge). Det kan lages profiler som kan brukes

til å fokusere behandlingstiltak hos familier i risiko for å utvikle tidlige relasjonsforstyrrelser, som mål på behandlingseffekt

og evaluering av intervensjonsprogrammer i første- og andre linje tjenesten. Metoden er godt utprøvd og validert i forskning som mål på kvalitet i samhandlingsmønstre hos høy-risiko foreldre-barn dyader, også i norske populasjoner (Siqveland

TS og Moe V, 2012; Faugli et al 2005; Faugli et al, 2008).

 

Forespørsel om kurs henvendelse cope@faugli.org

 

 

MESTRING & UTVIKLING